Yeni Çıkanlar

Teknoloji Poliçesi Örneği


notebook laptop poliçesi

  
                                                                                       
 
TEKNOLOJİ POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
 


TEMİNAT VE ÖZEL ŞARTLAR
 
     1) Teminat Kapsamı:
Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları uygulanmak koşuluyla; Sigortalının ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği
Sonucu;
    a.) Çarpma, düşme sonucu olan kırılmalar, 
    b.) Sıvı teması sonucunda oluşan korozyon hasarları
   c.) Hırsızlık, Gasp, Kapkaç,
        Hırsızlıktan maksat cihazın kapalı bir ortamdan zorlanma, kırılma, anahtar uydurma veya bedensel çeviklik yöntemi ile çalınmasıdır.
Gasp ve Kapkaç ise sigortalının şahsına yapılmış tehdit, zorlama, fiziksel müdahale veya şiddet kullanarak yapılan hırsızlıklardır.
    d.) Genel Şartlarda belirtilen doğal afetler sonucu oluşan hasarlar,
    e.) Yangın, Yıldırım ve İnfilak sonucu oluşacak hasarlar,
    f.) Kavrulma, Kararma, Duman ve İs sonucu oluşacak hasarlar,
    g.) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkisinden oluşan hasarlar.
Teminat kapsamına alınmıştır.
* Bu sigorta, hırsızlık hasarlarını ve tamir edilemeyen hasar durumlarını bir kez, garanti kapsamı dışında onarım hizmetini de iki kez teminata alır. Teminat limitleri dolan kişilere tekrar taşınabilir elektronik cihaz sigortası yapılmayacaktır.
 
2) Teminat Dışı Kalan Haller (İstisnalar):
    a.) Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi Genel Şartlarında teminat dışı kalan haller,
    b.) Orijinal olsa bile ayrıca Şarj Cihazı, Hat ve Bilumum Aksesuarlar,
 c.) Unutma ve kaybetme veya unutulduğunu kaybedildiğini zannetme,
    d.) Cihazın her türlü çizilmesi, lekelenmesi, çatlaması gibi iç ve dış yüzeyinde meydana gelebilecek cihazın normal fonksiyonlarının çalışmasını engellemeyen estetik kusurlar,
    e.) Makinelerin normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları,
    f.) Sigortalının veya onun yerine sorumlu kişinin ağır kastından meydana gelecek hasarlar,
 g.) Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (Garanti Kapsamı)
h.) Sigortalı, sigorta kapsamındaki tüm arıza ve hasarı müdahale edilmeksizin “TECHPO-Teknoloji Poliçesi” yetkili servisine ulaştırmakla yükümlüdür. Sigorta kapsamındaki hasarlarla ilgili olarak “TECHPO-Teknoloji Poliçesi” yetkili servisleri haricindeki, yetkili veya yetkisiz tüm servislerde yapılmış onarımlar teminat haricindedir. Bu durumda, işbu poliçe vade bitimini beklemeksizin “Yetkisiz Müdahale” kapsamında kendiliğinden fesih olacaktır.
     ı.) Ürünü çalan kişiye kendi eliyle teslim etmek yada bir tanıdığın suistimali (Emniyet-i Suiistimal).
     j.) Deprem.
     k.) Yankesicilik ve aşırma.
Teminat kapsamı dışındadır.
 
3) Hizmetin Süresi :          
Tüketicinin şahsına ait olan ve faturası bulunan elektronik cihaz, kişinin satın/hediye aldığı kartı kaydettirip poliçe numarasını aldığı andan itibaren, poliçe şartları doğrultusunda cihaz fatura tarihinden itibaren bir yıl süreyle teminat altına alınmıştır. Kartın satın alınmasını veya hediye edilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde aktive edilmesi zorunludur. Aktive edilmemiş kartlarda poliçe teminatı başlamamış olup hasar ödemesi yapılmayacaktır. Kartın satın alımı sonrası ilk 30 (otuz) gün içerisinde oluşacak hasarlarda, sigorta ettiren denetim firması veya uzman onayı ile ödeme yapılacaktır, sigortalı kartı satın almakla bu şartı itirazsız kabul etmiş sayılır.
 
4) Yükümlülükler:
a)      Bu hizmet, “TECHDEPO-Teknoloji Poliçesi” sahibinin aktivasyonda verdiği yazılı beyanına dayanılarak kabul edilmiştir. Ancak hasar anında cihaz fatura bilgileri ve bedeli esas olarak kabul edilecektir.
b)      “TECHDEPO-Teknoloji Poliçesi” teminatları fatura bilgilerinde yer alan cihaz için geçerlidir. Fatura üzerinde ismi geçen kişi ile aktivasyonda Sigortalı olarak belirtilen kişi dışında sigortalı veya fatura sahibi ile arasındaki ilişkiyi (1.derece akrabalık veya iş akdi) resmi evraklarla ibraz edemeyen başka hiçbir kişi kullanamaz. 3. Şahıslara devir yapılamaz.
c)      Fatura üzerinde oynama, düzeltme ya da karalama yapılması veyaher türlü hasar taleplerinde hakikate aykırı beyan halinde hizmet akdi sona erer ve ödenmiş olan “TECHDEPO-Teknoloji Poliçesi” bedelleri geri ödenmez. Varsa,verilen hizmetlerin bedeli ayrıca tahsil edilir.
d)     Tam ziya hasarlarda sigortalıya nakit ödeme yapılmaz. Yeni cihaz ile ödenebilir tutar arasında kalan fark sigortalıdan tahsil edilmek suretiyle sigortalı cihazın muadili yeni ürün olarak verilir.
 
5) Diğer Şartlar:
a)      İşbu sigorta, cihazın üretici garantisi dışında kalan haller için geçerlidir. Cihazın bozulması durumunda önce garanti teminatı çalışacak, garanti teminatı ile çözülemeyen konular için Sigorta Poliçesine başvurulacaktır.
b)      Sigorta şartları dâhilinde üründe hırsızlık veya tam hasar söz konusu olduğunda; sigortadan ödeme onayı geldikten sonra ödenebilir hasar tutarı (fatura bedelinden madde 6 da bulunan muafiyet, eskime payı ve veya teknoloji farkı düşülerek hesaplanan tutar) ile yeni cihaz bedeli arasındaki fark tüketiciden yeni cihaz alımı sırasında nakit tahsil edilir.
c)      Sigorta tarafından yapılan hesaplamalarda fatura bedeli esastır. Ödenebilir hasar bedeli hiçbir surette bu bedeli aşamaz.
d)      Tüm hırsızlık hasarlarında bölgedeki kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmış “Görgü Tespit Tutanağı”nın ve “Müşteki İfade Tutanağı”nın alınması şarttır.
e)      Onarım bedelinin, sigortalı cihazın tam ziya ödenebilir tutarından (madde 5b) fazla olduğu hasarlar tam hasar olarak sayılacak ve değişim ancak bu şart halinde kabul edilecektir.
f)       Sigortalı, hırsızlık durumunda aşağıda belirtilen evrakları sigorta şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
Aktivasyon sonucu dökümü alınmış ıslak imzalı sigorta poliçesi (Aktivasyon kodu / poliçe numarası üzerinde yazılı olmalıdır), Cihaz Faturası aslı, Görgü Tespit Tutanağı aslı ve Müşteki İfade Tutanağı aslı (Ek tutanak kabul edilmeyecektir.), Kimlik Belgesi fotokopisi, çalınan cihazın kalan parçaları, varsa mevcut konut/işyeri veya araç sigorta poliçesi fotokopisi.
g)      Sigortalı, onarım yapılacak hasar hallerinde hasarlı cihaz ile beraber aşağıda belirtilen evrakları sigorta şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
Aktivasyon sonucu dökümü alınmış ıslak imzalı sigorta poliçesi (Aktivasyon kodu / poliçe numarası üzerinde yazılı olmalıdır), Cihaz Faturası nüshası, Kimlik Belgesi fotokopisi, Islak imzalı detaylı beyan, tam hasar durumunda cihazın kalan parçaları.
Sigortada işlemler; tüketicinin yukarıda belirtilmiş evrakları doğru ve eksiksiz olarak hizmet firmasına ibraz etmesi sonucu başlar. Aksi halde tüketici adına herhangi bir hasar işlemi yapılmaz.
h)      Yurt dışında meydana gelen çalıntı hasarlarında tutulan polis zabtının konsolosluktan onayı şarttır.
i)        Sigorta; Poliçede bilgileri yazan ve poliçe şartlarını kabul ederek ödeme yapan kişiye aittir. Başka bir kişi sigortadan; sigortalıyla arasındaki ilişkiyi gerekli ve resmi evraklarla açıklamadığı sürece yararlanamaz. Şirket adına kesilen faturalarda da sigorta; o şirketin resmi yazısını vermek suretiyle sigortalı ürünü şirketin kullanmasına izin verdiği kişiye aittir.
j)        Sigortada tüketiciye ürün bedeli ödenmez. Konu olan ürün yeni olarak verilir. Ürün üretimi bittiği takdirde muadil olan ürün tüketiciye verilir. Yeni ürün alımı sırasında muafiyet ve fiyat farkı tutarı hizmet firması tarafından sigortalıdan tahsil edilmek zorundadır.
k)      Fatura tarihinin, hasar tarihinden sonra olması teminat haricidir.
l)        Aktivasyon ile oluşturulmuş poliçe üzerindeki seri numarası ile fatura ve cihaz üzerindeki seri numarasının aynı olma zorunluluğu vardır. Aksi durum teminat haricidir.
m)   Bu hizmet, yurt içi ve yurt dışında yer alan resmi ve askeri makamların izin verdiği her yer için geçerlidir.
n)      Çalıntı hasarlarında sigortalı, cihazın bulunması halinde sigortacıya iade etmekle kanunen mükelleftir.
o)      Cihazın sigorta dönemi sırasında garanti kapsamı içerisinde değiştirilmesi söz konusu ise hasar durumunda değişiklikle ilgili resmi evrakın ibrası şarttır.
p)      Sigortalı, “TECHDEPO-Teknoloji Poliçesi” yaptırmakla, “TECHDEPO-Teknoloji Poliçesi” Elektronik CihazGenel ve Özel şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. Yukarıdaki maddelere muhalefet halinde hizmet akdi sona erer ve tahsil edilmiş olan prim geri iade edilmez. Varsa verilen hizmetlerin bedeli ayrıca talep edilir.
 
6) Muafiyet:
Hırsızlık veya cihazın tamamen hasarlanması (tam ziya veya tamir yapılamaz durumlarda) beher elektronik cihazın ödenebilir tazminat tutarı üzerinden aşağıda yazılı muafiyet vuygulanacak olup, tamir gerektiren durumlarda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.
 
  Muafiyet Oranı Kesintiler
Hasar Tarihi Fatura Tarihi Arası      Tam Ziyan    Onarım      Teknoloji Farkı      Eskime Payı
0-6 Ay Arası                                        25%            0%                 0%                            5%
6-12 Ay Arası                                      25%            0%                 5%                          7,5%


Tam Zayi Hasarlarda Hesaplama Yöntemi:
Ödenebilir Tutar = Cihaz Fatura Bedeli (YTL) x (1 – (Muafiyet + Teknoloji Farkı +  Eskime Payı)) 

Hasar İhbar Hattı

0 216 316 27 08


Hafta İçi 09:00-18:00 arası
 

Satın aldığınız sigortalı ürünlerin faturasında ürünlerin sigortalı olduğuna dair ibare bulunmaktadır. Faturanız veya sakladığınız bir nüshasıyla gerekli durumlarda satıcı firmanıza başvurmanız yeterlidir.

 

 

notebook poliçesi
2022-05-14

HP Pavilion dv6-7000 i7 işlemcili dizüstü bilgisayar

HP Pavilion dv6 Dizüstü bilgisayar

2,571.79 TL
Toshiba Satellite L70-B-154 Notebook

a:6:{i:0;s:139:"Toshiba Satellite L70-B-154 8 GB 1 TB 17.3" 2GB WIN8.1 yüksek performans ve kullanışlı şık kasası ile dikkatleri üzerine ceker";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";i:3;s:0:"";i:4;s:0:"";i:5;s:0:"";}

2,376.52 TL
ACER E5-571G NX-MRHEY-001 Notebook

ACER E5-571G NX-MRHEY-001 i3-4005 1.7GHz 4GB 500GB 2GB G820 15.6 Linux Notebook

2,067.52 TL
STORMAX SMX-T701W Tablet pc

STORMAX SMX-T701W Tablet Pc

504.27 TL
Casper Nirvana CBA.3517-8C00P Ultrabook

Casper Nirvana CBA.3517-8C00P Ultrabook

4,579.72 TL
Dell Inspiron 5558 B50F81C Notebook

Dell Inspiron 5558 B50F81C I7 5500U 8GB 1TB 2GB Notebook

3,025.64 TL
Lenovo İdeapad Z5070 59 443329 Notebook

Lenovo İdeapad Z5070 59 443329 15.6 i5-4210U 8GB RAM 1TB HDD 4GB VGA WIN8 BEYAZ-GÜMÜŞ Notebook

3,736.20 TL
HP 17 HP F4M97AA ProDisplay P17A LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör

HP 17 HP F4M97AA ProDisplay P17A LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör

930.61 TL

Takipte Kalın

Kampanya ve duyurulardan haberdar olun, fırsatları kaçırmayın
Email adresinizi kaydedin

pcdepo